Page 289 - index.html
P. 289

305 44 42 621 305 44 42 622 305 44 42 623
Cm H In H
18x18 18x18 18x18
20 7x7 25 7x7 30 7x7
7,7/8 9,7/8 11,3/4
Alzata rettangolare nera opaca
Matte black rectangular podium
Support rectangulaire noir mat Soporte rectangular negro mate Podest rechteckig Schwarz
Podiums
Alzata quadrata nera opaca
Matte black square podium
Support carré noir mat Soporte cuadrado negro mate Podest quadratisch Schwarz
Cm HInH 305 44 42 625 17,5x52,5 13,5 6,7/8x20,5/8 305 44 42 626 17,5x52,5 20 6,7/8x20,5/8
Alzata rettangolare nera opaca
Matte black rectangular podium
Support rectangulaire noir mat Soporte rectangular negro mate Podest rechteckig Schwarz
Cm H In
305 44 42 627 35x52,5 13,5 13,3/4x20,5/8 305 44 42 628 35x52,5 20 13,3/4x20,5/8
Alzata rettangolare nera opaca per porcellane
Matte black rectangular podium for porcelain items
Support rectangulaire noir mat pour articles en porcelaine Soporte rectangular negro mate para artículos de porcelana Podest rechteckig schwarz für Artikel aus Porzellan
CmHIn H 305 44 42 624 12x40 13,5 4,3/4x15,3/4 5,3/4 305 44 42 632 12x40 20 4,3/4x15,3/4 7,7/8
5,3/4 7,7/8
H 5,3/4 7,7/8
289


   287   288   289   290   291